Kategori: Krav

Alkohol och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy

Kategorier: Arbetsmiljö, Policys, Krav

Väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till mer motiverade och välmående medarbetare som levererar rätt kvalitet med kundnöjdhet som följd, i tillägg minskade personalkostnader, bra rykte som arbetsgivare och avtalspart. Det krävs stort engagemang från ledning och kollegial omsorg om varandra för att i möjligaste mån förebygga och uppmärksamma missbruk.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Kategorier: Policys, Krav, Miljö

m4 gruppen är certifierat enligt ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö). Vår Hållbarhetspolicy syftar till att ge samtliga medarbetare, delägare och underleverantörer en samlad dokumentation för hur hållbarhetsarbetet inom m4 gruppen ska bedrivas och vilka värderingar m4 står för. Denna policy inkluderar kvalitet och miljö samt trafiksäkerhet.

Farligt avfall

Farligt avfall

Transport av avfall och farligt avfall

För att yrkesmässigt få transportera avfall och/eller farligt avfall krävs att man har tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd görs via Länsstyrelsernas hemsida. På denna sida kan du även läsa mer om de regler som gäller för avfallstransporter.

Uppförandekod

Uppförandekod

Kategorier: Arbetsmiljö, Krav

Vår Uppförandekod bygger på våra värderingar och vårt ledarskap som med etiska riktlinjer beskriver de uppföranderegler som ska vara vägledande för m4.

Namn Beskrivning
Uppförandekod 2024-04-15

Kreditbedömning

Kreditbedömning

Kategorier: Krav, Lagar och regler, Ekonomi

Kreditbedömning av kunder

För att undvika kreditförluster utvärderar vi löpande våra kunder. Detta gör vi med hjälp av kreditvärderingsföretag som heter Creditsafe. Detta är ett av de företag som är experter på att bedöma risker. Förenklat kan man säga att dessa företag gör en genomgående analys av bokslut, långsiktig betalningsförmåga, betalningsanmärkningar och pågående tvister.

Creditsafe sätter sedan rating/betyg:

80 – 100 Mycket god kreditvärdighet
60 – 79 God kreditvärdighet
40 – 59 Kreditvärdig
15 – 39 Kredit mot säkerhet (= Förskott)
0 – 14 Kredit avrådes

Historiskt sett har det visat sig att bolag som går i konkurs har på slutet haft en rating mellan 0-39. Med andra ord har man haft en möjlighet att undvika kreditförluster om man har varit uppmärksam på när ratingen har sjunkit.

m4 gruppen har en policy som säger att vi inte får göra affärer med bolag som har en rating mellan 0-39 om de inte kan betala i förskott. Genom denna policy har vi lyckats undvika flera kreditförluster. Ibland får vi önskemål från aktieägare som vill köra mot dessa kunder ändå utan att ta förskott. Att göra det vore att bryta mot kreditpolicyn och därmed riskera hela företagets pengar och därmed samtliga aktieägares pengar. Det är inget vi har rätt att bevilja.

Ansvar för kreditrisk

Kundfaktureringen hanteras av m4 och du slipper att ta risken om en betalning från kund dröjer eller uteblir pga att kunden saknar betalningsförmåga (sk insolvens).
Dock gäller detta under förutsättning att ordern inkommer till transportledningen, som kontrollerar ev kreditrisk INNAN uppdraget utförs.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Kategorier: Arbetsmiljö, Krav, Säkerhet

Väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till mer motiverade och välmående medarbetare som levererar rätt kvalitet med kundnöjdhet som följd, i tillägg minskade personalkostnader, ett bra rykte som arbetsgivare och avtalspart.

Vi är medvetna om att vi gemensamt skapar och upprätthåller goda arbetsmiljöförhållanden. Inom m4 ska vi alltid följa gällande lagar, föreskrifter och avtal inom arbetsmiljöområdet.

Vi har engagemang att alltid aktivt leda och driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi är pålitliga och ger våra medarbetare god introduktion i policys, rutinbeskrivningar och övriga instruktioner samt stöd i det praktiska arbetet.
Vi rapporterar alltid avvikelser, incidenter, olyckor och tillbud. Utreder, åtgärdar och följer alltid upp dessa rapporter.
Vi samarbetar tillsammans med medarbetare, fackliga organisationer, myndigheter, kunder och andra intressenter för att skapa en god arbetsmiljö.
Vår egen arbetsglädje sprider glädje till kollegor och kunder.