Kategori: Miljö

Miljö och klimatpolicy

Miljö och klimatpolicy

Kategorier: Policys, Miljö

m4 gruppen är certifierat enligt ISO 14001 (Miljö)
Syftet med Miljö och Klimatpolicyn är att uppfylla tillämpliga miljökrav våra intressenter ställer på verksamheten och påvisa att vi arbetar med riskbaserat förhållningssätt. Beslut som fattas inom m4 ska bidra till en hållbar utveckling och ta ansvar för miljömässiga aspekter såväl som ekonomiska och sociala. m4 gruppen har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling. Affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller m4 gruppens värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser.
Ledningssystemet innehåller de policys, rutinbeskrivningar och övriga stöd som behövs för att säkerhetsställa att m4 når satta miljö och klimatmål.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Kategorier: Policys, Krav, Miljö

m4 gruppen är certifierat enligt ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö). Vår Hållbarhetspolicy syftar till att ge samtliga medarbetare, delägare och underleverantörer en samlad dokumentation för hur hållbarhetsarbetet inom m4 gruppen ska bedrivas och vilka värderingar m4 står för. Denna policy inkluderar kvalitet och miljö samt trafiksäkerhet.

Farligt avfall

Farligt avfall

Transport av avfall och farligt avfall

För att yrkesmässigt få transportera avfall och/eller farligt avfall krävs att man har tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd görs via Länsstyrelsernas hemsida. På denna sida kan du även läsa mer om de regler som gäller för avfallstransporter.