Kategori: Policys

Miljö och klimatpolicy

Miljö och klimatpolicy

Kategorier: Policys, Miljö

m4 gruppen är certifierat enligt ISO 14001 (Miljö)
Syftet med Miljö och Klimatpolicyn är att uppfylla tillämpliga miljökrav våra intressenter ställer på verksamheten och påvisa att vi arbetar med riskbaserat förhållningssätt. Beslut som fattas inom m4 ska bidra till en hållbar utveckling och ta ansvar för miljömässiga aspekter såväl som ekonomiska och sociala. m4 gruppen har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling. Affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller m4 gruppens värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser.
Ledningssystemet innehåller de policys, rutinbeskrivningar och övriga stöd som behövs för att säkerhetsställa att m4 når satta miljö och klimatmål.

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy

Kategorier: Policys, Säkerhet

Inom m4 är vi medvetna om att säkerhet inte är något man får – säkerhet är något man gör.
Med säkerhetspolicyn beskriver vi de åtaganden m4 har att uppfylla tillämpliga krav om säkerhet och påvisa att vi arbetar med riskbaserat förhållningssätt.
Vi visar med policyn att m4 är:

En säker och trygg miljö för medarbetare, delägare och övriga intressenter
En säker transportör av gods, särskilt farligt gods, farligt avfall, specialtransporter etc.
En säker entreprenör med inriktning mot maskintjänster
En säker samarbetspartner
En säker aktör som värnar om materiella och immateriella värden, utifrån både eget och våra intressenters perspektiv

Namn Beskrivning
Säkerhetspolicy 2024-04-15

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Kategorier: Policys

Syftet med personuppgiftspolicyn är att beskriva de åtaganden m4 har att uppfylla tillämpliga krav intressenter ställer på verksamheten och påvisa att vi arbetar med riskbaserat förhållningssätt.
Ledningssystemet innehåller de policys, rutinbeskrivningar och övriga stöd som behövs för att säkerställa att m4 uppnår laglig, korrekt hantering av personuppgifter i förhållande till den registrerade.

Alkohol och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy

Kategorier: Arbetsmiljö, Policys, Krav

Väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till mer motiverade och välmående medarbetare som levererar rätt kvalitet med kundnöjdhet som följd, i tillägg minskade personalkostnader, bra rykte som arbetsgivare och avtalspart. Det krävs stort engagemang från ledning och kollegial omsorg om varandra för att i möjligaste mån förebygga och uppmärksamma missbruk.

Likabehandlingspolicy

Likabehandlingspolicy

Kategorier: Arbetsmiljö, Policys

Mångfald i en organisation innefattar en bredd av olika kunskaper, förutsättningar, erfarenheter, identiteter och bakgrunder som alla styrda mot gemensamma mål kan bidra till att utveckla verksamheten och skapa goda arbetsmiljöförhållanden.
Inom m4 vill vi uppnå jämställdhet genom gott ledarskap och kollegial omsorg, därmed behandla varandra efter rättvisa kriterier vilket ger likvärdiga förutsättningar.

Policy sociala medier

Policy sociala medier

Kategorier: Policys

Vår Policy för Sociala Medier gäller samtliga medarbetare på m4 gruppen AB samt dess dotterbolag, delägare och deras anställda och anger vilka riktlinjer som gäller när en person, inom ramen för sin anställning både hos m4 gruppen och delägare, uttrycker sig eller på annat sätt deltar på sociala medier.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Kategorier: Policys, Krav, Miljö

m4 gruppen är certifierat enligt ISO 9001 (Kvalitet) och ISO 14001 (Miljö). Vår Hållbarhetspolicy syftar till att ge samtliga medarbetare, delägare och underleverantörer en samlad dokumentation för hur hållbarhetsarbetet inom m4 gruppen ska bedrivas och vilka värderingar m4 står för. Denna policy inkluderar kvalitet och miljö samt trafiksäkerhet.

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kategorier: Policys

m4 gruppen är certifierat enligt ISO 9001 (Kvalitet)
Syftet med kvalitetspolicyn är att beskriva de åtaganden m4 har att uppfylla tillämpliga krav intressenter ställer på verksamheten och påvisa att vi arbetar med riskbaserat förhållningssätt.
Ledningssystemet innehåller de policys, rutinbeskrivningar och övriga stöd som behövs för att säkerställa att m4 uppnår detta.

Namn Beskrivning
Kvalitetspolicy 2024-04-15