Kategori: Säkerhet

Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy

Kategorier: Säkerhet, Policys

Inom m4 är vi medvetna om att säkerhet inte är något man får – säkerhet är något man gör.
Med säkerhetspolicyn beskriver vi de åtaganden m4 har att uppfylla tillämpliga krav om säkerhet och påvisa att vi arbetar med riskbaserat förhållningssätt.
Vi visar med policyn att m4 är:

En säker och trygg miljö för medarbetare, delägare och övriga intressenter
En säker transportör av gods, särskilt farligt gods, farligt avfall, specialtransporter etc.
En säker entreprenör med inriktning mot maskintjänster
En säker samarbetspartner
En säker aktör som värnar om materiella och immateriella värden, utifrån både eget och våra intressenters perspektiv

Namn Beskrivning
Säkerhetspolicy 2024-04-15

Farligt avfall

Farligt avfall

Transport av avfall och farligt avfall

För att yrkesmässigt få transportera avfall och/eller farligt avfall krävs att man har tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan om tillstånd görs via Länsstyrelsernas hemsida. På denna sida kan du även läsa mer om de regler som gäller för avfallstransporter.

Krisgrupp 

Krisgrupp 

Vid en allvarlig olycka/händelse som inneburit dödsfall, allvarlig personskada eller en händelse som kan skada vårt gemensamma varumärke ska du omgående kontakta din kontaktperson på m4. Denne person kontaktar sedan krisgruppen.

Numret till krisgruppen är 021-81 81 30

När man ringer till detta nummer går det i första hand till företagets krisgrupp nedan. Om inte någon av dessa personer svarar går samtalet vidare till de transportledare som har jour. (Tank & Bulk samt Distribution).

Jonas Lindblom – VD
Anna Eriholm
– Ekonomichef
Robert Dahlberg – Hållbarhetschef
Jari Enlund – Platschef Västerås/Fagersta
Niclas Sejnered – Platschef Södermanland
Jonas Pettersson – Platschef Köping

Krisgruppens uppgift och ansvar är att i en allvarlig krissituation ta ledningen för m4 gruppens krisarbete.

All extern kommunikation med media samt den interna kommunikationen ska endast komma från vår VD.

Tillbud och olyckor

Tillbud och olyckor

Olycka

När det skett en allvarligare olycka eller tillbud är det viktigt att tänka på:

 • Alla delägare kan får stöd genom hållbarhetsavdelningen i allt som ska göras efter det att en olycka skett.
  Efter akutskedet i hanteringen av en olycka som inkluderar att m4 informeras är det viktigt att tänka på att:
 • Allvarliga olycksfall skall skyndsamt anmälas till arbetsmiljöverket enligt AML 3kap §3a
 • Samtliga olycksfall skall anmälas till Försäkringskassan.
 • Personskada om fordon varit inblandat anmälas till fordonets försäkringsbolag.
 • Företaget hjälper den skadade med TFA-anmälan där så är tillämpligt.
 • Vid eventuellt dödsfall ska TGL-anmälan fyllas i och skickas till AFA-försäkring.
 • Samtliga olycksfall skall utredas.
 • Åtgärder för att förhindra att olycksfall inträffar igen/att konsekvens av nytt olycksfall mildras ska (om möjligt) vidtas
 • Åtgärder som syftar till omhändertagande av drabbad ska vidtas, samlingsnamn för det är Arbetsanpassning/Rehabilitering
 • Ärendet följs upp, strävan är att vidtagna åtgärder ska förhindra en upprepning av incident, strävan är ständiga förbättringar

Krisgrupp – 021-81 81 30

Vid en allvarlig olycka/händelse som inneburit dödsfall, allvarligare personskador eller som kan skada m4´s varumärke ska m4 gruppens krisgrupp kontaktas. Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ha sin egen krisplan (AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd).

Kollegahjälpen

Efter en händelse, som kan vara t.ex. en trafikolycka, rån eller överfall mot chaufförer, finns det en möjlighet för föraren själv eller anhörig/arbetsgivare/arbetskamrat el dyl., att ta kontakt med Kollegahjälpen.

Kollegahjälpen nås på: 020-59 60 00

Telefonnumret går till ett speciellt telefonnummer hos SOS Alarm. SOS Alarm kontaktar sedan den kollegahjälpare som ligger bäst till geografiskt sett. Kollegahjälparen tar sedan kontakt med personen i fråga. Kollegahjälpen är ett nätverk av särskilt utbildade åkeriföretagare och lastbilsförare som hjälper kollegor som råkat ut för olyckor, rån eller överfall. Nätverket med namnet ”Kollegahjälpen” har skapats av TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd och Sveriges Åkeriföretag.

Läs mer på www.kollegahjalpen.se

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Kategorier: Säkerhet, Arbetsmiljö, Krav

Väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till mer motiverade och välmående medarbetare som levererar rätt kvalitet med kundnöjdhet som följd, i tillägg minskade personalkostnader, ett bra rykte som arbetsgivare och avtalspart.

Vi är medvetna om att vi gemensamt skapar och upprätthåller goda arbetsmiljöförhållanden. Inom m4 ska vi alltid följa gällande lagar, föreskrifter och avtal inom arbetsmiljöområdet.

Vi har engagemang att alltid aktivt leda och driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vi är pålitliga och ger våra medarbetare god introduktion i policys, rutinbeskrivningar och övriga instruktioner samt stöd i det praktiska arbetet.
Vi rapporterar alltid avvikelser, incidenter, olyckor och tillbud. Utreder, åtgärdar och följer alltid upp dessa rapporter.
Vi samarbetar tillsammans med medarbetare, fackliga organisationer, myndigheter, kunder och andra intressenter för att skapa en god arbetsmiljö.
Vår egen arbetsglädje sprider glädje till kollegor och kunder.