Kategori: Omsättningsrapporter

Månadsbokslut mars 2024

Månadsbokslut mars 2024

Publiceringsdatum: 2024-05-15
Kategorier: Omsättningsrapporter

Mars månad har, liksom februari, varit trögare än januari och omsättningen för koncernen landar på 108,2 mkr jämfört med budgeterade 120,8 mkr. Föregående års marsomsättning låg på 132,5 mkr. Det är ett tapp mot budget inom alla verksamhetsgrenar utom Tank & Bulk som omsätter något mer än budget i månaden.

Koncernens resultat i månaden blev en vinst på 26 tkr mot budgeterade 1,1 mkr. Föregående års resultat i mars låg på 4 mkr.

En bidragande orsak till det svaga resultatet i förhållande till budget är att m4 Utveckling inte når upp i omsättning och visar ett negativt resultat i månaden med 0,4 mkr. Trots lägre kostnader i månaden för både personal och fordon gör den låga omsättningen att resultatet ändå inte lyfter.

Månadsbokslut februari 2024

Månadsbokslut februari 2024

Publiceringsdatum: 2024-04-04
Kategorier: Omsättningsrapporter

Efter en fin omsättningsutveckling i januari kan vi konstatera att februari månad har varit lite trögare och omsättningen för koncernen landar på 112,8 mkr jämfört med budgeterade 120,8 mkr. Föregående års februariomsättning låg på 117,3 mkr. Det är främst inom verksamheterna Bygg & Anläggning, Miljö och Special som omsättningen är lägre än budget.

Koncernens resultat i månaden blev en vinst på 1,3 mkr mot budgeterade 1,7 mkr. Föregående års resultat i februari låg på 0,8 mkr.

En bidragande orsak till det svaga resultatet i förhållande till budget är att m4 Utveckling inte når upp i omsättning och visar ett negativt resultat i månaden med 0,5 mkr. Åtgärder är vidtagna och fortsätter att vidtas genom att se över både resurser och personal för att optimera uppdraget i Stena Norrköping och en dialog hålls med kunden gällande de låga volymerna.

Månadsbokslut januari 2024

Månadsbokslut januari 2024

Publiceringsdatum: 2024-03-13
Kategorier: Omsättningsrapporter

Det nya året har startat med en fin omsättningsutveckling. Till stor del tack vare den kraftiga vintern som vi haft, men också som en följd av flera nya affärer och en förhållandevis hög efterfrågan bland många av våra befintliga kunder. Det är extra roligt att se att trenden har vänt för Eskilstuna, då både december 2023 och januari 2024 har en högre omsättning än samma månader året innan!

 • Omsättningen för koncernen blev i månaden 127,9Mkr. I budgeten hade vi räknat med 127,3Mkr och föregående år var omsättningen 125,1Mkr.
 • Koncernens resultat för månaden blev 0,6Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 2,1Mkr och föregående års 1,8Mkr.

Det något svaga resultatet kommer av att Ernsts Express bolagen har haft ovanligt höga reparations- och underhållskostnader samt att vi har en del uppstartskostnader inom m4 Utveckling AB.

Månadsbokslut december 2023

Månadsbokslut december 2023

Publiceringsdatum: 2024-03-13
Kategorier: Omsättningsrapporter
 • Omsättningen för koncernen blev i månaden 117,3Mkr. I budgeten hade vi räknat med 116,9Mkr och föregående år var omsättningen 121,4Mkr.
 • Koncernens resultat för månaden blev -2,3Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 0,7Mkr och föregående års -3,4Mkr.
 • Ackumulerat (jan-dec) är koncernens omsättning 1440Mkr. I budgeten har vi räknat med 1434Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1498Mkr.
 • Det ackumulerade (jan-dec) resultatet för koncernen landar på 15,8Mkr. I budgeten har vi räknat med 13,2Mkr och för samma period förra året var resultatet 19,3Mkr.

Sammantaget går koncernen något sämre än 2022, vilket var bedömningen redan i budgeten för 2023 och som synes ovan landar både omsättning och resultat något bättre än vad vi bedömde i budgeten och enligt min uppfattning på en bra nivå med hänsyn tagen till ränta, konjunktur och omvärldsläge.

I det vi kallar period 13 det vill säga arbetet med årsredovisningarna uppkommer alltid poster som inte har direkt med det operativa resultatet att göra. En sådan post är behovet av nedskrivning av aktierna i m4 Kaptenen KB. Mer information om det kommer när vår ekonomichef presenterar årsredovisningarna på årsstämman!

Månadsbokslut november 2023

Månadsbokslut november 2023

Publiceringsdatum: 2024-01-11
Kategorier: Omsättningsrapporter

Den 4 januari var bokslutet för november klart och kan summeras som följer:

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 134Mkr. I budgeten hade vi räknat med 130Mkr och föregående år var omsättningen 138Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev 0,2Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 2Mkr och föregående års 1,3Mkr.

– Ackumulerat (jan-nov) är koncernens omsättning 1322Mkr. I budgeten har vi räknat med 1317Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1377Mkr.

– Det ackumulerade (jan-nov) resultatet för koncernen är 20,7Mkr. I budgeten har vi räknat med 12,5Mkr och för samma period förra året var resultatet 22,7Mkr.

Ackumulerat har vi en negativ omsättningsutveckling på ca 4%, vilket vi räknade med redan i budgeten för 2023 givet konjunkturläget och ränteutvecklingen.

Resultatmässigt går koncernen betydligt bättre än budget, men något sämre än förra året. Att koncernen går så pass mycket bättre än budget beror på att Ernsts Express bolagen, som i budgeten räknade med en större påverkan av konjunkturnedgången, har överraskat positivt under hela året. m4-bolagen går sämre än förra året men hyggligt nära budget.

I den prognos vi har gjorde för helåret 2023 (baserat på utfall september) gjorde vi bedömningen att koncernen resultatmässigt går plus minus noll eller något plus under fjärde kvartalet. Detta skulle då innebära att vi resultatmässigt för helåret landar omkring 19Mkr. Än så länge ligger vi alltså något bättre till, men december är ofta en resultatmässigt svag månad och vi ser det som sannolikt att vi kommer ner närmare det prognosticerade resultatet. För koncernen är dock 19Mkr att betrakta som ett mycket bra år, men lönsamheten behöver så klart lyftas inom m4-bolagen vilket också ligger i planen och budgeten för 2024.

Månadsbokslut oktober 2023

Månadsbokslut oktober 2023

Publiceringsdatum: 2023-11-29
Kategorier: Omsättningsrapporter

Nu är vi i slutfasen av den viktiga resultatperioden augusti-november. Hittills har m4 gått ungefär som budget, medan Ernsts Express bolagen har överträffat budget. Bokslutet för oktober blev klart på eftermiddagen tisdag 28/11 och kan summeras som följer:

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 128Mkr. I budgeten hade vi räknat med 127Mkr och föregående år var omsättningen 136Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev 1,8Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 1,8Mkr och föregående års 4,7Mkr.

– Ackumulerat (jan-okt) är koncernens omsättning 1188Mkr. I budgeten har vi räknat med 1187Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1239Mkr.

– Det ackumulerade (jan-okt) resultatet för koncernen är 20,5Mkr. I budgeten har vi räknat med 10,5Mkr och för samma period förra året var resultatet 21,4Mkr.

Ackumulerat har vi en negativ omsättningsutveckling på drygt 4%, vilket vi räknade med redan i budgeten för 2023 givet konjunkturläget och ränteutvecklingen.

Resultatmässigt går koncernen betydligt bättre än budget, men något sämre än förra året. Att koncernen går så pass mycket bättre än budget härleds enkom till Ernsts Express bolagen som i budgeten räknade med en större påverkan av konjunkturnedgången, men som sedan har överraskat positivt under hela året. m4-bolagen går sämre än förra året men ungefär i nivå med budget.

I den prognos vi har gjort för helåret 2023 (baserat på utfall september) gör vi bedömningen att koncernen resultatmässigt går plus minus noll eller något plus under fjärde kvartalet. Detta innebär att vi förväntar oss resultatmässigt svagare utfall för november och december samt att helårsresultatet landar omkring 19Mkr.

Månadsbokslut september 2023

Månadsbokslut september 2023

Publiceringsdatum: 2023-11-08
Kategorier: Omsättningsrapporter

Perioden augusti-november är resultatmässigt mycket viktiga månader för m4 koncernen. Med tanke på omvärldsläget är det extra spännande varje månad när bokslutet börjar ta form och vi till slut kan se hur resultatet blev. Bokslutet för september kan summeras som följer:

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 123,7Mkr. I budgeten hade vi räknat med 128,3Mkr och föregående år var omsättningen 139,6Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev 6,3Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 1,5Mkr och föregående års 4,6Mkr.

– Ackumulerat (jan-sep) är koncernens omsättning 1060Mkr. I budgeten har vi räknat med 1060Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1102Mkr.

– Det ackumulerade (jan-sep) resultatet för koncernen är 18,6Mkr. I budgeten har vi räknat med 8,8Mkr och för samma period förra året var resultatet 16,6Mkr.

Som synes har vi en negativ omsättningsutveckling, vilket vi räknade med redan i budgeten för 2023 givet konjunkturläget och ränteutvecklingen. Resultatmässigt går m4-bolagen sämre än förra året men något bättre än budget, medan Ernsts Express-bolagen hittills har haft ett resultatmässigt mycket starkt år och går bättre än både budget och föregående år.

Månadsbokslut augusti 2023

Månadsbokslut augusti 2023

Publiceringsdatum: 2023-11-01
Kategorier: Omsättningsrapporter

Augustibokslutet är färdigställt och vi kan konstatera att både m4 och Ernst gör ett bra resultat i augusti och för årets första 8 månader går koncernen bättre än både 2022 och budget för motsvarande period. Koncernens resultat i augusti uppgår till 2,9 mkr vilket är drygt 2 mkr bättre än budget för månaden.

Omsättningen för första åtta månaderna uppgår till 937 mkr jmf med budgeterade 932 mkr. Första åtta månaderna 2022 uppgick omsättningen till 963 mkr. Vinsten för januari till och med augusti uppgår till 12,3 mkr jmf med budgeterade 7,3 mkr. Motsvarande period 2022 uppgick vinsten till 12 mkr.

Månadsbokslut juli 2023

Månadsbokslut juli 2023

Publiceringsdatum: 2023-09-06
Kategorier: Omsättningsrapporter

Juli månad är resultatmässigt ofta en svag månad eftersom omsättningen sjunker (semestertider) och inte riktigt räcker till för att täcka våra kostnader i samma utsträckning.

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 79,8Mkr. I budgeten hade vi räknat med 85,9Mkr och föregående år var omsättningen 84,9Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev -1,2Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 0Mkr och föregående års -1,4Mkr.

– Ackumulerat (jan-jul) är koncernens omsättning 823,6Mkr. I budgeten har vi räknat med 817,9Mkr och för samma period förra året var omsättningen 843,3Mkr.

– Det ackumulerade (jan-jul) resultatet för koncernen är 9,4Mkr. I budgeten har vi räknat med 6,5Mkr och för samma period förra året var resultatet 8,9Mkr.

Ackumulerat juli har vi en omsättning som är högre än budget (förväntat), men lägre än föregående år samt ett resultat som är klart högre än budget (förväntat) och även något högre än föregående år. Resultatmässigt har m4-bolagen gått något sämre än budget och föregående år, medan Ernsts Express-bolagen har haft en inledning som överträffar både föregående år och budget.

Nu gäller det att vi alla tillsammans jobbar hårt och aktivt för att hålla aktivitetsnivån uppe och ta hem de körningar och affärer som finns, så att vi kan ro hem ett helt okej resultat 2023!

Månadsbokslut juni 2023

Månadsbokslut juni 2023

Publiceringsdatum: 2023-08-17
Kategorier: Omsättningsrapporter

Junibokslutet är färdigställt och vi kan konstatera att både m4 och Ernst gör ett bra resultat i juni och för årets första 6 månader går koncernen bättre än både 2022 och budget för motsvarande period. Koncernens resultat i juni uppgår till 1,6 mkr vilket är ca 0,5 mkr bättre än budget och föregående år.

Omsättningen för första halvåret uppgår till 744 mkr jmf med budgeterade 732 mkr. Första halvåret 2022 uppgick omsättningen till 758 mkr. Vinsten för första halvåret uppgår till 10,6 mkr jmf med budgeterade 6,5 mkr. Första halvåret 2022 uppgick vinsten till 10,3 mkr.

Månadsbokslut april 2023

Månadsbokslut april 2023

Publiceringsdatum: 2023-07-04
Kategorier: Omsättningsrapporter

Som vi har sett genom åren, är april ofta en resultatmässigt svag månad för oss. Redan i budgeten för april 2023 räknade vi med ett negativt resultat för m4-delen. Tyvärr har vi ett resultat som är sämre än så. Anledningen är en kombination av att vissa delar inte har kommit i gång som beräknat, lite högre kundförluster än budgeterat, oväntat höga reparationskostnader och en lägre omsättning i Eskilstuna. Samtidigt trummar Ernsts Express på bra även i april, vilket gör att koncernens resultat ändå är positivt!

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 109,4Mkr. I budgeten hade vi räknat med 112,1Mkr och föregående år var omsättningen 123,1Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev -0,8Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 0Mkr och föregående års 0Mkr.

– Ackumulerat (jan-apr) är koncernens omsättning 484,2Mkr. I budgeten har vi räknat med 491,9Mkr och för samma period förra året var omsättningen 488,0Mkr.

– Det ackumulerade (jan-apr) resultatet för koncernen är 5,9Mkr. I budgeten har vi räknat med 4,6Mkr och för samma period förra året var resultatet 5,1Mkr.

Sammantaget har vi för koncernen ett starkt första tertial sett till resultatet, medan omsättningen slackar lite mot både budget och föregående år.

Månadsbokslut mars 2023

Månadsbokslut mars 2023

Publiceringsdatum: 2023-05-11
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för mars visar att vi har fått en bra start för m4-koncernen.

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 132,5Mkr. I budgeten hade vi räknat med 136,2Mkr och föregående år var omsättningen 136,4Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev 4,0Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -2,1Mkr och föregående års 4,1Mkr.

– Ackumulerat (jan-mar) är koncernens omsättning 374,8Mkr. I budgeten har vi räknat med 379,8Mkr och för samma period förra året var omsättningen 365,0Mkr.

– Det ackumulerade (jan-mar) resultatet för koncernen är 6,7Mkr. I budgeten har vi räknat med 4,5Mkr och för samma period förra året var resultatet 5,1Mkr.

Sammantaget har vi för koncernen ett starkt första kvartal. Omsättningen ligger högre än föregående år och nästan i nivå med budget. Resultatet överträffar både budget och föregående år.

Månadsbokslut februari 2023

Månadsbokslut februari 2023

Publiceringsdatum: 2023-04-20
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för februari visar att vi har fått en bra start för m4-koncernen.

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 117,3Mkr. I budgeten hade vi räknat med 119,6Mkr och föregående år var omsättningen 116,4Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev 0,8Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -1,1Mkr och föregående års 0,6Mkr.

– Ackumulerat (jan-feb) är koncernens omsättning 242,3Mkr. I budgeten har vi räknat med 243,7Mkr och för samma period förra året var omsättningen 228,6Mkr.

– Det ackumulerade (jan-feb) resultatet för koncernen är 2,6Mkr. I budgeten har vi räknat med 2,4Mkr och för samma period förra året var resultatet 1,0Mkr.

Sammantaget har vi en stabil inledning på året med en omsättning och ett resultat som är i nivå med budget och bättre än föregående år!

Månadsbokslut januari 2023

Månadsbokslut januari 2023

Publiceringsdatum: 2023-03-08
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för januari har nu färdigställts. Årets första månad visar på en fin start för nya året. För koncernen som helhet ökar omsättningen med 11,6% och resultatet är bättre än både budget och framför allt föregående år. Vi ska inte dra för stora växlar på en enskild månad, men att starta året bra ger oss en form av arbetsro och stärker oss inför de eventuella utmaningar som 2023 kommer bjuda på.

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 125,1Mkr. I budgeten hade vi räknat med 124,1Mkr och föregående år var omsättningen 112,2 Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev 1,8Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -1,3Mkr och föregående års 0,4Mkr.

Månadsbokslut december 2022

Månadsbokslut december 2022

Publiceringsdatum: 2023-02-14
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för december blev klart i fredags och vi kan nu summera helåret 2022. För koncernen som helhet landar tillväxten på 9,3% och resultatet på 21,1Mkr. Det gör 2022 till koncernens resultatmässigt bästa år någonsin!

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 121,4Mkr. I budgeten hade vi räknat med 110,8Mkr och föregående år var omsättningen 116,1 Mkr. Förutom en aktiv marknadsbearbetning och god kundvård samt fortsatt stark marknad, drivs tillväxten av inflationen dvs våra prishöjningar för att kompensera för primärt era ökade kostnader.

– Koncernens resultat för månaden blev -1,5Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -0,4Mkr och föregående års 0Mkr. Det lite svagare resultatet kommer av att vi har klart högre kostnader för el och räntor samt fler delägare/enheter som nått provisionstaket.

– Ackumulerat (jan-dec) är koncernens omsättning nu uppe på 1498Mkr. I budgeten har vi räknat med 1352Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1370Mkr. Tillväxten för helåret hamnar därmed på 9,3%.

– Det ackumulerade (jan-dec) resultatet för koncernen är 21,1Mkr. I budgeten har vi räknat med 14,8Mkr och för samma period förra året var resultatet 18,2 Mkr. Resultatmässigt ligger vi därmed hittills klart bättre än budget och även bättre än föregående år.

Månadsbokslut oktober 2022

Månadsbokslut oktober 2022

Publiceringsdatum: 2022-11-30
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för oktober blev klart igår (tisdag) och vi kan lägga ytterligare en fin månad till handlingarna, då vi på nytt har en hög omsättning och ett mycket starkt resultat för hela koncernen.

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 136,4Mkr. I budgeten hade vi räknat med 120,7Mkr och föregående år var omsättningen 123,6 Mkr. Förutom en aktiv marknadsbearbetning och god kundvård samt fortsatt stark marknad, drivs tillväxten av inflationen.

– Koncernens resultat för månaden blev 4,7 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 2,1Mkr och föregående års 1,9Mkr. Det starka resultatet kommer av att vi har en hög omsättning med fina marginaler inom i princip hela koncernen.

– Ackumulerat (jan-okt) är koncernens omsättning nu uppe på 1239Mkr. I budgeten har vi räknat med 1119Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1122Mkr. Tillväxten efter tio månader ligger därmed kvar på drygt 10%.

– Det ackumulerade (jan-okt) resultatet för koncernen är 21,4Mkr. I budgeten har vi räknat med 12,8Mkr och för samma period förra året var resultatet 17,4 Mkr. Resultatmässigt ligger vi därmed hittills klart bättre än budget och även bättre än föregående år.

Månadsbokslut september 2022

Månadsbokslut september 2022

Publiceringsdatum: 2022-11-10
Kategorier: Omsättningsrapporter

September månads bokslut bjöd på en fortsatt hög omsättning och ett mycket starkt resultat för hela koncernen.

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 139,6Mkr. I budgeten hade vi räknat med 124Mkr och föregående år var omsättningen 128 Mkr. Förutom en aktiv marknadsbearbetning och god kundvård samt fortsatt stark marknad, drivs tillväxten av inflationen.

– Koncernens resultat för månaden blev 4,6 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 3Mkr och föregående års 7,4Mkr. Det starka resultatet kommer av att vi har en stabil resultatutveckling inom hela koncernen. Föregående år hade vi ungefär motsvarande situation, men då också några engångsposter inom Ernsts Express som lyfte resultatet kraftigt i den enskilda månaden.

– Ackumulerat (jan-sep) är koncernens omsättning nu uppe på 1102Mkr. I budgeten har vi räknat med 998Mkr och för samma period förra året var omsättningen 999Mkr. Tillväxten efter nio månader ligger därmed på drygt 10%.

– Det ackumulerade (jan-sep) resultatet för koncernen är 16,6Mkr. I budgeten har vi räknat med 10,7Mkr och för samma period förra året var resultatet 15,4 Mkr. Resultatmässigt ligger vi därmed hittills klart bättre än budget och något bättre än föregående år.

Månadsbokslut augusti 2022

Månadsbokslut augusti 2022

Publiceringsdatum: 2022-09-28
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för augusti blev klart igår kväll (tisdag). Sammanfattningsvis har vi ytterligare en stabil månad för m4 koncernen!

– Omsättningen för koncernen blev i månaden 119,9 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 111,4 Mkr och föregående år var omsättningen 105,8 Mkr.

– Koncernens resultat för månaden blev 3,1 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 3,1 Mkr och föregående års 1,1 Mkr. m4 går i månaden något bättre än budget, medan Ernsts Express bolagen går något sämre än budget. Dock en stabil månad för båda delarna.

– Ackumulerat (jan-aug) är koncernens omsättning nu uppe på 935,2 Mkr. I budgeten har vi räknat med 874,3 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 870,8 Mkr. Tillväxten efter åtta månader ligger därmed på drygt 7%.

– Det ackumulerade (jan-aug) resultatet för koncernen är 12 Mkr. I budgeten har vi räknat med 7,7 Mkr och för samma period förra året var resultatet 8 Mkr. Resultatmässigt ligger vi alltså hittills klart bättre än budget och föregående år.

Månadsbokslut juli 2022

Månadsbokslut juli 2022

Publiceringsdatum: 2022-09-07
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för juli är nyligen rapporterat och kan sammanfattas enligt nedan:

 • Omsättningen för koncernen blev i månaden 84,9 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 72,3 Mkr och föregående år var omsättningen 81,5 Mkr.
 • Koncernens resultat för månaden blev -1,4 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -0,1 Mkr och föregående års 0,2 Mkr. Juli är nästan alltid en av våra resultatmässigt svagare månader och denna månad har vi dessutom några projekt som stängts med ett något sämre slutresultat än beräknat. Dessutom har Ernsts Express-bolagen en klart sämre månad drivet av kostnadsläget i åkeriet (Steingruber Transport) med bland annat övertid och ökade räntekostnader.
 • Ackumulerat (jan-jul) är koncernens omsättning nu uppe på 843,3 Mkr. I budgeten har vi räknat med 762,9Mkr och för samma period förra året var omsättningen 765 Mkr. Tillväxten efter sju månader ligger därmed på drygt 10%.
 • Det ackumulerade (jan-jul) resultatet för koncernen är 8,9 Mkr. I budgeten har vi räknat med 4,6 Mkr och för samma period förra året var resultatet 6,9 Mkr. Resultatmässigt ligger vi alltså hittills klart bättre än budget och föregående år.
 • Trots en resultatmässigt svag julimånad, ligger vi sammanlagt mycket bra till och med de signaler vi får från kunderna gör vi bedömningen att hösten torde bli bra för både m4 och er delägare.
 • En annan sak som är positiv är att 25 av våra 30 största kunder har en fin omsättningsökning jämfört med föregående år. Tuna Entreprenad och Förvaltning är den kund som ökar mest både i Mkr och procent jämfört med året innan (+15,4Mkr och +231%).

Månadsbokslut juni 2022

Månadsbokslut juni 2022

Publiceringsdatum: 2022-08-19
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för juni visar på fortsatt god omsättning och fin resultatutveckling för m4 koncernen.

– Omsättningen för koncernen blev i juni 132,2Mkr. I budgeten hade vi räknat med 111,2Mkr och föregående år var omsättningen 122,5Mkr. Omsättningsökningen är till ganska stor del driven av de ökade drivmedelspriserna.

– Koncernens resultat för juni blev 1,1Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 1,1 Mkr och föregående års 2,4 Mkr. m4 går i månaden bättre än budget, medan Ernsts Express har en resultatmässigt svag månad för CEAB och Steingruber Transport.

– Ackumulerat (jan-jun) är koncernens omsättning 758,3Mkr. I budgeten har vi räknat med 690,6Mkr och för samma period förra året var omsättningen 683,5Mkr. Den ackumulerade omsättningen ligger därmed även fortsättningsvis en bra bit över både budget och föregående år.

– Det ackumulerade (jan-jun) resultatet för koncernen ligger på 10,3Mkr. I budgeten har vi räknat med 4,7Mkr och för samma period förra året var resultatet 6,7 Mkr.

Månadsbokslut april 2022

Månadsbokslut april 2022

Publiceringsdatum: 2022-06-17
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för april visar på fortsatt hög omsättning för m4 koncernen, medan resultatet haltar något efter en svag månad för Ernsts Express bolagen. Ackumulerat är resultatet dock fortsatt riktigt bra.

– Omsättningen för koncernen blev i april 123,1Mkr. I budgeten hade vi räknat med 112,2 Mkr och föregående år var omsättningen 115,3 Mkr.

– Koncernens resultat för mars blev 22 Tkr, vilket kan jämföras med budgeterade 1,1 Mkr och föregående års 0,9 Mkr. m4 går i månaden bättre än budget, medan Ernsts Express har en resultatmässigt svag månad för CEAB och Steingruber Transport.

– Ackumulerat (jan-apr) är koncernens omsättning 488,0 Mkr. I budgeten har vi räknat med 460,8 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 444,2 Mkr. Den ackumulerade omsättningen ligger därmed en bra bit över både budget och föregående år. Tillväxten hittills i år ligger på 9,9%.

– Det ackumulerade (jan-apr) resultatet för koncernen ligger på 5,1 Mkr. I budgeten har vi räknat med 1,7 Mkr och för samma period förra året var resultatet 2,8 Mkr. Vi stärker inte det ackumulerade resultatet då april blev en svag månad, men ackumulerat ligger vi fortfarande väldigt bra till jämfört med både budget och föregående år.

Preliminära siffror för maj visar på en hög omsättning, vilket är en bra början för att det även ska bli ett bra resultat.

Månadsbokslut mars 2022

Månadsbokslut mars 2022

Publiceringsdatum: 2022-05-25
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för mars summerar första kvartalet 2022 och visar att m4 koncernen resultatmässigt gör sitt bästa Q1 någonsin.

– Omsättningen för koncernen blev i mars 136,4Mkr Mkr. I budgeten hade vi räknat med 126,4 Mkr och föregående år var omsättningen 121,5 Mkr. Jämfört med föregående år ger det oss en tillväxt på drygt 12%. Observera dock att tillväxten till ganska stor del driven av de ökade drivmedelspriserna.

– Koncernens resultat för mars blev 4,1 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 1,2 Mkr och föregående års 2,2 Mkr. Både m4 och Ernsts Express gör starka resultat denna månad!

– Ackumulerat (jan-mar) är koncernens omsättning 365,0 Mkr. I budgeten har vi räknat med 348,7 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 328,8 Mkr. Den ackumulerade omsättningen ligger därmed en bra bit över både budget och föregående år. Tillväxten hittills i år ligger på 11%.

– Det ackumulerade (jan-mar) resultatet för koncernen ligger på 5,1 Mkr. I budgeten har vi räknat med 0,5 Mkr och för samma period förra året var resultatet 1,9 Mkr. Det här resultatet är det bästa någonsin för första kvartalet och har gett oss en riktigt stark inledning på 2022. m4 går i sammanhanget bra samtidigt som Ernsts Express bolagen har inlett året urstarkt.

Månadsbokslut februari 2022

Månadsbokslut februari 2022

Publiceringsdatum: 2022-04-14
Kategorier: Omsättningsrapporter

För några dagar sedan blev bokslutet för februari klart. 2022 har hittills gett oss en stark inledning både omsättnings- och resultatmässigt.

– Omsättningen för koncernen blev i februari 116,7 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 112 Mkr och föregående år var omsättningen 105,5 Mkr.

– Koncernens resultat för februari blev 0,6Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -0,3Mkr och föregående års -0,4Mkr. m4:s resultat landar på budget medan Ernsts Express bolagens resultat är bättre än budget och betydligt bättre än föregående år (EE-bolagen hade ju en svag inledning 2021 i spåren av pandemin).

– Ackumulerat (jan-feb) är koncernens omsättning 229,3Mkr. I budgeten har vi räknat med 222,3Mkr och för samma period förra året var omsättningen 207,9Mkr. Den ackumulerade omsättningen innebär att tillväxten ligger på 10%.

– Det ackumulerade (jan-feb) resultatet för koncernen landar på 1Mkr. I budgeten har vi räknat med -0,7Mkr. För samma period förra året var resultatet -0,3Mkr. Vi har därmed inlett året väldigt starkt, där m4 levererar som budget och Ernsts Express bolagen går bättre än budget.

Månadsbokslut januari 2022

Månadsbokslut januari 2022

Publiceringsdatum: 2022-03-03
Kategorier: Omsättningsrapporter

Efter att vi har stängt böckerna för ett mycket starkt 2021, ligger fokus nu på innevarande år och häromdagen blev bokslutet för januari klart. Årets första månad visar att koncernen har fått en bra start på året både omsättnings- och resultatmässigt.

– Omsättningen för koncernen blev i januari 112,5 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 110,2 Mkr och föregående år var omsättningen 102,4 Mkr.

– Koncernens resultat för januari blev 0,4 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -0,4 Mkr och föregående års 0,1 Mkr.

Månadsbokslut december 2021

Månadsbokslut december 2021

Publiceringsdatum: 2022-02-09
Kategorier: Omsättningsrapporter

Koncernens bästa resultat någonsin
Nyligen blev bokslutet för december klart och vi kan konstatera att 2021 resultatmässigt blev koncernens bästa någonsin och att vi har en tillväxt på 8%! Notera att nedan siffror är ett så kallat rörelseresultat och siffrorna är preliminära samt att en del justeringar kommer att ske när vi gör årsredovisningen för koncernen och tillhörande bokslutsbokningar. Bokslutet ska dessutom i sedvanlig ordning granskas av våra revisorer.

– Omsättningen för koncernen blev i december 116 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 105,2 Mkr medan prognosen visade 98,4 Mkr och föregående år var omsättningen 97 Mkr. En överraskande stark avslutning på året med andra ord.

– Koncernens resultat för december blev 0 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -0,8 Mkr och prognosen på -2,8 Mkr medan föregående år landade på -1,3 Mkr. m4:s resultat landar precis på prognos medan Ernsts Express bolagen gör en oväntat bra månad och slår sin prognos, budget och föregående år med råge.

– Ackumulerat (jan-dec) är koncernens omsättning nu uppe på 1373 Mkr. I budgeten har vi räknat med 1305 Mkr och i prognosen 1321 Mkr. För samma period förra året var omsättningen 1271 Mkr. Den ackumulerade omsättningen innebär att tillväxten för helåret ligger på 8%.

– Det ackumulerade (jan-dec) resultatet för koncernen landar preliminärt på 18,2 Mkr. I budgeten har vi räknat med 11,9 och i prognosen 14,2 Mkr. För samma period förra året var resultatet 12,3 Mkr. Vi har därmed ett mycket starkt år bakom oss och koncernen gör sitt bästa resultat någonsin!

Månadsbokslut november 2021

Månadsbokslut november 2021

Publiceringsdatum: 2022-01-19
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för november blev klart tidigare i januari och vi har en månad med hög omsättning och ett oväntat bra resultat jämfört med vad vi tidigare under hösten trodde att vi skulle ha:

– Omsättningen för koncernen blev i november 132,2 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 116,8 Mkr och föregående år var omsättningen 112,3 Mkr. Omsättningen ligger även denna månad klart över både budget och föregående år, vilket också innebär att vi har en fortsatt tillväxt.

– Koncernens resultat för november blev 0,8 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 1,8 Mkr och föregående års 0,1 Mkr. m4 går operativt fortsatt bra, men som vi tidigare beskrivit så kommer kostnaderna för m4Boost nu under hösten i stället för fördelat över hela året vilket ”äter” en del av resultat för höstmånaderna. Samtidigt fortsätter Ernsts Express inklusive dotterbolagen att gå bra och tom bättre än både budget och föregående år.

– Ackumulerat (jan-nov) är koncernens omsättning nu uppe på 1257 Mkr. I budgeten har vi räknat med 1200 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1174 Mkr. Den ackumulerade omsättningen ligger därmed fortsatt en bra bit över både budget och föregående år. Tillväxten hittills i år ligger på 7%.

– Det ackumulerade (jan-nov) resultatet för koncernen är 18,2 Mkr. I budgeten har vi räknat med 12,6 Mkr och för samma period förra året var resultatet 13,6 Mkr. Det samlade resultatet ligger med andra ord en bra bit över budget och föregående år.

– Årets sista månad (december) är en månad där vi vanligtvis har ett negativt resultat för koncernen, givet färre arbetsdagar och en lägre aktivitet/volym hos många kunder utifrån jul- och nyårshelgerna. Resultatmässigt visar budgeten för december -0,8 Mkr och i prognosen för december gjorde vi bedömningen att resultatet för månaden blir -2,8 Mkr. Om lite drygt en vecka har vi bokslutet för december klart och vet exakt hur månaden föll ut. Troligtvis har vi ett ganska rejält minusresultat och därmed ett årsresultat som närmar sig den prognos vi har gjort för helåret på 14,2 Mkr. Men det får ju gärna blir bättre än så!

Månadsbokslut oktober 2021

Månadsbokslut oktober 2021

Publiceringsdatum: 2021-12-02
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för oktober är klart och vi har ännu en bra månad att lägga till handlingarna.

– Omsättningen för koncernen blev i oktober 123,9 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 114,4 Mkr och föregående år var omsättningen 111,9 Mkr. Omsättningen ligger därmed även denna månad klart över både budget och föregående år, vilket också innebär att vi har en fortsatt tillväxt.

– Koncernens resultat för september blev 1,9 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 2,1 Mkr och föregående års 1,9 Mkr. m4 går operativ fortsatt bättre än budget, men givet pausen under våren gällande m4Boost så kommer dessa kostnader mer samlat under hösten och ”äter” en del av resultat för höstmånaderna. Samtidigt går Ernsts Express inklusive dotterbolagen även denna månad går riktigt bra och i nivå med budget.

– Ackumulerat (jan-okt) är koncernens omsättning nu uppe på 1125 Mkr. I budgeten har vi räknat med 1083 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 1062 Mkr. Den ackumulerade omsättningen ligger därmed fortsatt en bra bit över både budget och föregående år. Tillväxten hittills i år ligger på 5,9%.

– Det ackumulerade (jan-okt) resultatet för koncernen är 17,4 Mkr. I budgeten har vi räknat med 10,9 Mkr och för samma period förra året var resultatet 13,4 Mkr. Det samlade resultatet hittills ligger därmed en bra bit över budget och föregående år, men då november och december är månader där vi totalt sett har ett negativt resultat, så kommer resultatet närma sig den prognos vi har gjort och som ligger på 14,2Mkr i resultat för helåret 2021.

Månadsbokslut september 2021

Månadsbokslut september 2021

Publiceringsdatum: 2021-11-04
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för september blev en urstark månad för vår koncern. m4-delen fortsätter trumma på med hög omsättning och ett bra resultat samtidigt som Ernsts Express resultatmässigt gör sin bästa månad någonsin och nu är i nivå med budgeterat resultat!

– Omsättningen för koncernen blev i september 128,2 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 119,3 Mkr och föregående år var omsättningen 117,6 Mkr. Omsättningen ligger därmed i månaden klart över både budget och föregående år, vilket också innebär att vi har en tillväxt.

– Koncernens resultat för september blev 7,4 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 3 Mkr och föregående års 1,1 Mkr. m4 går fortsatt bättre än budget och föregående år samtidigt som Ernsts Express inklusive dotterbolagen denna månad går riktigt bra verksamhetsmässigt och dessutom får ett positivt resultattillskott av bland annat återbäring från FORA.

– Ackumulerat (jan-sep) är koncernens omsättning nu uppe på 1001 Mkr. I budgeten har vi räknat med 968,5 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 950,3 Mkr. Omsättningen ligger därmed fortsatt en bra bit över både budget och föregående år. Tillväxten hittills ligger på drygt 5%.

– Det ackumulerade (jan-sep) resultatet för koncernen är 15,4 Mkr. I budgeten har vi räknat med 8,7 Mkr och för samma period förra året var resultatet 11,5 Mkr. Det starka resultatet i september gör att vi nu ligger klart över budgeterat resultat och en bra bit över föregående års resultat.

Månadsbokslut augusti 2021

Månadsbokslut augusti 2021

Publiceringsdatum: 2021-10-20
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för augusti är rapporterat och det ser fortsatt bra ut för m4 koncernen.

– Omsättningen för koncernen blev i augusti 106,1 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 106,5 Mkr och föregående år var omsättningen 105,2 Mkr. Vi har med andra ord en fortsatt tillväxt.

– Koncernens resultat för augusti blev 1,1 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade 1,7 Mkr och föregående års 2,8 Mkr. Denna månad går m4 bättre än budget, medan Ernsts Express får en negativ resultateffekt av vissa periodiseringsposter samt högre reparations- och underhållskostnader.

– Ackumulerat (jan-aug) är koncernens omsättning nu uppe på 873,1 Mkr. I budgeten har vi räknat med 849,2 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 832,6 Mkr. Efter åtta månader ligger omsättningen en bra bit över både budget och föregående år. Tillväxten hittills ligger på närmare 5%.

– Det ackumulerade (jan-aug) resultatet för koncernen är 8 Mkr. I budgeten har vi räknat med 5,8 Mkr och för samma period förra året var resultatet 10,4 Mkr. Resultatmässigt ligger vi fortsatt klart bättre än budget, men en bit under föregående års resultat. m4:s resultat har för denna period förbättrats jämfört med budget och föregående år, medan åkeri- och återvinningsverksamheten inom Ernsts Express hittills har gått sämre än samma period föregående år.

– Att m4 går så pass mycket bättre än budgeten beror till stor del på att vi hittills inte haft de kostnader som vi räknat med gällande m4Boost. Dessa kostnader har nu börjat komma i takt med att projektet går in i en alltmer arbetsintensiv fas, vilket innebär att vårt resultat kommer minska något och närma sig det resultat vi har budgeterat med. Samtidigt har Roger Blom & Co en stark tilltro på att genomförda förbättringar i verksamheten kommer att synas på resultatet under september till december.

Månadsbokslut juli 2021

Månadsbokslut juli 2021

Publiceringsdatum: 2021-09-08
Kategorier: Omsättningsrapporter

Bokslutet för juli är rapporterat och bjuder i mångt och mycket på fortsatt positiva siffror för m4 koncernen.

– Omsättningen för koncernen blev i juli 81,7 Mkr. I budgeten hade vi räknat med 77,2 Mkr och föregående år var omsättningen 72,8 Mkr. Omsättningen fortsätter alltså ligga över föregående år det vill säga vi har en fortsatt tillväxt!

– Koncernens resultat för juli blev 0,2 Mkr, vilket kan jämföras med budgeterade -0,1 Mkr och föregående års 0,3 Mkr. Denna månad är det Ernsts Express om går bättre än budget och föregående år, medan m4 resultatmässigt gör en svagare månad till följd av att vi valde att göra vissa rep- och underhållsåtgärder och ett något senare semesteruttag än vad vi räknade med i budgeten.

– Ackumulerat (jan-jul) är koncernens omsättning nu uppe på 767 Mkr. I budgeten har vi räknat med 742,7 Mkr och för samma period förra året var omsättningen 727,5 Mkr. Efter sju månader omsättningen en bra bit över både budget och föregående år. Tillväxten hittills ligger på drygt 5%.

– Det ackumulerade (jan-jul) resultatet för koncernen är 6,9 Mkr. I budgeten har vi räknat med 4 Mkr och för samma period förra året var resultatet 7,6 Mkr. Resultatmässigt ligger vi hittills klart bättre än budget, men något under föregående år. m4:s resultat har för denna period förbättrats jämfört med budget och föregående år, medan åkeri- och återvinningsverksamheten inom Ernsts Express hittills har gått sämre än samma period föregående år.

– Att m4 går så pass mycket bättre än budgeten beror till stor del på att vi hittills inte haft de kostnader som vi räknat med gällande m4Boost. Dessa kostnader kommer komma under hösten och därigenom ta ner m4:s resultat närmare det vi budgeterat med. Samtidigt bedömer Ernsts Express att flera åtgärder har gett effekt och att hösten blir resultatmässigt bra, vilket gör att man närmar sig det budgeterade resultatet.

– När vi har bokslutet för augusti klart kommer vi göra en prognos för vad vi tror att helåret 2021 landar på. Mer information kommer när prognosen är klar!