Vårt miljöarbete

Vi vet att framtiden ligger i våra händer. Därför ska m4 leda utvecklingen mot långsiktigt hållbara transporter. Du är välkommen att utvecklas med oss!

Vi är certifierade enligt ISO 14000 och har varit det sedan sammanslagningen och starten 2010. Det innebär att vi har integrerat ett strukturerat miljöarbete i vår verksamhetsstyrning. Det är ett bevis på att vi håller hög lägsta nivå i vårt dagliga miljöarbete.

Som ett steg närmare långsiktigt hållbara transporter har vi startat utvecklingsprojektet ”Hållbara m4”. Här granskar vi oss själva – våra fordon, kontor, tvätthallar etc för att minimera vår resursförbrukning och skapa hållbara enheter. I projektet lägger vi även stort fokus på att utveckla långsiktigt hållbara transportlösningar.

I vår satsning mot långsiktigt hållbara transporter har vi antagit Transportutmaningen 2030 som innebär att vi ska uppnå 70% reduktion av koldioxid till år 2030. Läs mer >>

Hållbara m4

Genom projektet ”Hållbara m4” arbetar m4 aktivt med att göra klimatsmarta avtal av drivmedel och att utveckla transportplaneringen för våra kunder samt skräddarsyr våra tjänster efter kundernas behov. Detta som ett led i att minska våra utsläpp av bland annat koldioxid.

Aktiviteter har genomförts för att minska verksamhetens klimatpåverkan. Fokus har varit att öka användningen av fossilfritt bränsle i vårt eget dotterbolag m4 Utveckling AB samt att möjliggöra för leverantörer att kunna köra fossilfritt. Samarbete pågår med drivmedelsföretag om vilka drivmedel som finns i deras tankstationer, samt var på kartan det behöver finnas tankstationer för att minska transporternas körsträckor för att kunna tanka fossilfritt drivmedel.

Inom projektet har även en energikartläggning skett av huvudkontoret i Västerås, vilken resulterat i åtgärder gällande ventilation och tilläggsisolering av tak. Det har skett en övergång till elhybrider och elbilar gällande tjänstebilar där laddstolpar nu finns installerade på samtliga kontor. Vi har även tecknat ett antal avtal med leverantörer som kan erbjuda både hållbara alternativ och en god prisbild av bland annat däck och drivmedel. Våra kontor har numera utökad källsortering och allt kontorsmaterial är inköpt av leverantörer som väger in hållbarhetsaspekter i sitt utövande.

Inom projektet utbildades medarbetarna i m4 gruppen AB och m4 Fastigheter AB i miljöfrågor, för att öka kunskapen om hur vi som människor påverkar miljö och klimat samt vad vi kan göra för att skapa ett hållbart samhälle.

Vi har valt att installera solenergianläggning på huvudkontoret i Västerås vilket gör att vi kommer att kunna försörja vår elbilsladdning och övriga byggnader med sol-el.

Våra miljöambitioner:

  • Vi ska erbjuda dig effektiva transport- och logistiklösningar som minimerar miljöbelastningen.
  • Vi ska driva utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder inom transportbranschen.
  • Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.
  • Vi ska ställa miljökrav på våra leverantörer.
  • Vi ska utveckla oss själva så att vi kan erbjuda dig de bästa miljöanpassade lösningarna.