Laddar in

Vi antar
Transportutmaningen 2024

m4 är angelägna om att arbeta seriöst inom många områden, så också inom hållbarhetsområdet.
En av de viktigaste hållbarhetsfrågorna för m4 är reducerade utsläpp av växthusgaser.
2024 ska vi uppnå 70% reduktion av koldioxid.
Transportutmaningen är en del av Fossilfritt Sverige som startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Läs mer om Transportutmaningen

m4 gruppen har sedan sammanslagningen och starten 2010 varit certifierade enligt ISO 14000 och arbetat aktivt för att leda utvecklingen mot långsiktigt hållbara transporter. Dels genom vårt utvecklingsprojekt Hållbara m4 och genom att investera i egna laddstolpar samt byta ut tjänstebilar mot ladd- och elhybrider. Vi har redan delar av koncernen som helt fossilfritt genomför transporter och tjänster samt ett dotterbolag i Ernsts Express som redan idag är godkända i Transportutmaningen och ett föredöme i miljöfrågor. Här pågår också utvecklingen av ett eget bioraffinaderi som till en början skall producera 50 000 liter biodiesel per år.

Våra miljöambitioner:
• Vi ska erbjuda dig effektiva transport- och logistiklösningar som minimerar miljöbelastningen.
• Vi ska driva utvecklingen av miljöförbättrande åtgärder inom transportbranschen.
• Vi ska ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga föroreningar.
• Vi ska ställa miljökrav på våra leverantörer.
• Vi ska utveckla oss själva så att vi kan erbjuda dig de bästa miljöanpassade lösningarna.

Till 2024 ska vi uppnå 70% reduktion av koldioxid
Vid årsskiftet 2019-20 ligger vi ungefär på 44% reduktion av koldioxid. Vi måste alltså minska vår reduktion med 26% på fyra år.

Detta mål når vi bl.a. genom att:
• samverka med våra delägare, kunder och bränsleleverantörer.
• bygga upp ett nätverk av ”egna” biodiesel-tankar.
• optimera rutter och samlastning där det är möjligt.
• utbilda vår personal, delägare och kunder.
• investera i ett nytt affärssystem med digital orderhantering.

Den största faktorn för vårt genomförande ligger i samverkan med våra kunder och delägare. Vi vill att våra kunder skall ställa kundkrav på oss när det gäller transporter och maskinarbete, med hög reduktion av växthusgaser, samt våra delägare som i slutändan är dem som väljer vilket bränsle de fyller fordonen med och som framöver bland annat väljer att ladda batterierna i el-lastbilar och maskiner.

Förutom utvecklingen av ett eget bioraffinaderi planeras även ett eget och delägarägt nät av tankstationer där vi kan erbjuda CO2-reducerat bränsle. Delägarna och chaufförerna har då möjlighet att välja ett mer miljövänligt, billigare och lättillgängligt alternativ som i sin tur gynnar optimeringen av rutter. Från m4:s sida krävs här, förutom en investering, även en tydlig kommunikation och viss utbildning i genomförandet.

m4 kommer även att investera i ett nytt affärssystem med tillhörande APP för digital orderhantering, vilket ger en snabbare, effektivare och driftsäkrare hantering av de uppdrag som utförs. Här kan vi i realtid även följa såväl körbeteende som förbrukning och i längden minska antalet körsträckor per fordon vilket i sin tur ger en reduktion av växthusgaser.